Rice bowl (melamine)

Rice bowl (melamine)

  @ $0.50 each (minimum 1)